Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. svibnja 2021.

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavka 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je na internetskoj stranici objavilo Informaciju o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, povezano s izmjenama i dopunama uvjeta zbog promjena u radu, sa Zaključcima o NRT-ima za obradu otpada za postrojenje za skladištenje i obradu opasnog otpada Građevina za gospodarenje otpadom C.I.A.K. d.o.o. u Zaboku, KLASA: UP/I 351-02/19-45/08, URBROJ: 517-05-1-3-1-21-7 od 19. svibnja 2021. godine sa sadržajem razmatranja uvjeta okolišne dozvole (https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/okolisna-dozvola/postupci-u-tijeku/1806).