Zagorje
Bajka na dlanu

Dodjela potpora u poljoprivredi za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda

Datum objave: 13. rujna 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 320-01/22-01/70

URBROJ: 2140-02-22- 334

Krapina, 12. rujan 2022.

Temeljem članka 5. Programa dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Krapinsko- zagorske županije u 2022. godini („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, broj 24/22) i članka 32. Statuta Krapinsko – zagorske županije ( „Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst) župan Krapinsko – zagorske županije objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Krapinsko- zagorske županije u 2022. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta koje je pretrpio poljoprivrednik na poljoprivrednom zemljištu i/ili primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, uslijed prirodnih nepogoda na neosiguranoj imovini evidentiranoj u Registru šteta dana:

 • 25. svibnja 2022. g. na području općine Hum na Sutli,
 • 2. lipnja 2022. g. na području gradova Klanjec i Oroslavje, te općina Zagorska Sela, Veliko Trgovišće i Kumrovec,
 • 13. lipnja 2022. g. na području općine Bedekovčina

Potpora se dodjeljuje temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Krapinsko- zagorske županije u 2022. godini („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, broj 24/22) koji je usklađen sa Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51/1, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis)

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI SREDSTAVA su:

 • poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko- zagorske županije,
 • sa štetama u poljoprivredi i/ili na poljoprivrednom zemljištu, na imovini koja nije osigurana sa područja gradova Klanjec i Oroslavje i/ili općina Bedekovčina, Hum na Sutli, Kumrovec, Veliko Trgovišće i Zagorska Sela,
 • koji su prijavili štetu u Registar šteta sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, br 16/19) i Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“, br 65/19), a štete su nastale na:

a) poljoprivredi (trajni nasadi, cvijeće, povrtlarske i ratarske kulture), zemlji i stoci,

b) mehanizaciji i opremi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,

c) na solarnim panelima koji se koriste za poljoprivrednu proizvodnju,

d) na plastenicima/staklenicima koji se koriste za poljoprivrednu proizvodnju.

 

1. Pojam „poljoprivrednik„ obuhvaća sljedeće subjekte iz poljoprivrede:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo,
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • druga pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

2. Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe de minimis pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

 • jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
 • jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
 • jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
 • jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

3. Ako je jedna pravna ili fizička osoba osnivač / suosnivač / vlasnik / suvlasnik više poduzetnika, pravo na potporu po ovome Programu ima samo jedan poduzetnik.

Korisnik potpore male vrijednosti dužan je davatelju potpore dati Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini (izjava se nalazi u Zahtjevu za dodjelu potpore).

III. INDIKATIVAN IZNOS POTPORE: 3.025.000,00 kuna

IV. INTENZITET POTPORE: do 100% od ukupno procijenjene štete

V. POPIS DOKUMENTACIJE

 1. Zahtjev za dodjelu potpore potpisan i ovjeren od strane podnositelja,
 2. Preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
 3. Preslika žiroračuna,
 4. Izvadak iz obrtnog registra (obrti), izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda (pravne osobe), (OPG ne dostavlja navedene dokumente),
 5. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

VI. UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE

 • Sukladno Uredbi de minimis jednom korisniku mogu biti dodijeljene potpore male vrijednosti tijekom razdoblja od tri fiskalne godine u iznosu koji ne smije biti veći od 20.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog javnog poziva.
 • Dodjela potpore temeljem ovog javnog poziva je nespojiva sa Programom ruralnog razvoja, podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

KRITERIJI ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU PRIJAVE I KRITERIJI ZA PROVJERU PRIHVATLJIVOSTI PODNOSITELJA nalaze se u Tekstu javnog poziva u prilozima ispod teksta.

VII. PODNOŠENJE PRIJAVE

 • Zahtjev za dodjelu potpore popunjava elektronski ili čitko velikim tiskanim slovima nositelj/vlasnik obrta/ odgovorna osoba u pravnoj osobi.
 • Zahtjev mora biti potpisan, sadržavati sve podatke navedene u obrascu Zahtjeva i popunjene Izjave.
 • Uz zahtjev za dodjelu potpore obavezno se prilaže dokumentacija navedena u točki V. ovog javnog poziva.
 • Zahtjev za dodjelu potpore zajedno s obveznom dokumentacijom dostavlja se isključivo putem pošte preporučeno u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, 49 000 Krapina

„Za natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Krapinsko- zagorske županije u 2022. godini“

-NE OTVARATI-

 • Županija zadržava pravo zatražiti da podnositelj zahtjeva dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za provjeru prihvatljivosti,
 • Javni poziv odnosi se na zahtjeve za potporu zaprimljene u razdoblju od 01. rujna do 26. rujna 2022. godine.
 • Ovaj javni poziv objaviti će se na web stranicama Krapinsko- zagorske županije.

VIII. OBRADA PRIJAVA I ISPLATA SREDSTAVA

 • Obradu prijava pristiglih na Javni poziv obavlja Stručna radna skupina za provedbu Programa (u daljnjem tekstu: Stručna radna skupina) koju imenuje Župan Krapinsko-zagorske županije.
 • Prijava podliježe obradi prema kriterijima koji su sadržani u Programu:
 • Kriteriji za administrativnu provjeru prijave,
 • Kriteriji za provjeru prihvatljivosti podnositelja.
 • Potpora se odobrava podnositelju čija prijava udovoljava kriterijima Programa u razmjernom iznosu do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava.
 • Na temelju prijedloga Stručne radne skupine, Župan donosi odluku o dodjeli potpore.
 • Nepotpun zahtjev ili zahtjev koji ne bude podnesen u propisanom roku, neće se razmatrati.
 • Podnositelj čija prijava ne zadovoljava uvjete / kriterije javnog poziva ili je nepotpuna dobiti će obavijest o odbijanju prijave.
 • Potpora po ovome Programu smatra se dodijeljenom danom donošenja odluke o dodjeli potpore.
 • Nakon donošenja odluke o dodjeli potpore, sredstva se doznačuju jednokratno na račun podnositelja istovjetan računu koji se vodi u Upisniku poljoprivrednika.
 • Provedba ovog Programa ne predstavlja upravni postupak, te se u procesu odobravanja odnosno odbijanja zahtjeva ne izdaju upravni akti.
 • Potpore se isplaćuju jednokratno do kraja tekuće godine na račun podnositelja zahtjeva.
 • O dodijeljenoj potpori male vrijednosti izvješćuje se Ministarstvo poljoprivrede.
 • Županija zadržava pravo izmjene i poništenja ovog javnog poziva pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

Ž U P A N 

Željko Kolar