Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. listopada 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 323-01/17-01/07

URBROJ:2140/01-02-17-01

Krapina, 04. listopada 2017.

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01/ 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih sredstva za razvoj i unapređenje

lovstva na području Krapinsko-zagorske županije 

Krapinsko-zagorska županija dodjeljuje novčana sredstva ostvarena od lovozakupnine temeljem odredbi Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/16 ).

Novčana sredstva od zakupa lovišta Krapinsko-zagorske županije ostvarena temeljem članka 27. stavka 1. Zakona o lovstvu ( „Narodne novine“ br.140/05, 75/09, 153/09., 14/14., 21/16., 41/16., 67/16. i 62/17) koristiti će se za razvoj i unapređenje lovstva na području Krapinsko-zagorske županije za slijedeće namjene:

1. Lovna kinologija-nabava lovačkih pasa,

2. Nabava dlakave i pernate divljači,

3. Osiguranje lovišta,

4. Nabava zaštitnih sredstava.

Korisnici novčanih sredstava od lovozakupa zajedničkih lovišta i državnog lovišta Krapinsko-zagorske županije, za sredstva koja nisu potraživana od strane vlasnika zemljišta bez prava lova su: Lovački savez Krapinsko-zagorske županije i lovozakupnici koji imaju u zakupu lovišta na području Krapinsko-zagorske županije.

Obrasci zahtjeva za dodjelu sredstava i Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine nalaze se u prilogu ovog Javnog poziva.

Ispunjeni obrasci zahtjeva dostavljaju se sa traženom dokumentacijom do 06. studenog 2017. godine na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Magistratska 1, 49000 Krapina s naznakom Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za razvoj i unapređenje lovstva na području Krapinsko-zagorske županije.

Po primitku zahtjeva, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove obavlja administrativnu provjeru dokumentacije te istu dostavlja Povjerenstvu imenovanom od strane Župana, a koje vrednuje pristigle prijave i predlaže iznos potpore. Odluku o potpori donosi Župan Krapinsko- zagorske županije.

S korisnicima potpore sukladno Odluci o potpori sklapa se Ugovor o dodjeli bespovratne potpore kojim će se regulirati međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Dodatne informacije

Sve dodatne informacije u vezi s ovim Javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnoga dana na mail: marina.krog@kzz.hr ili na broj telefona 049/329-049, Marina Krog u vremenu od 07.00-15.00 sati.

Ž U P A N

Željko Kolar