Zagorje
Bajka na dlanu

Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022

Datum objave: 25. siječnja 2022.

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini, KLASA: 008-02/22-01/12 URBROJ: 2140-04-22-2 od 21.01.2022. godine Župan Krapinsko-zagorske županije  objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini. 

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Krapinsko-zagorsku  županiju koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstava  je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju.

 

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM)
 • radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM)
 •  elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja  
 • prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana od dana predaje prijave
 •  uredno su ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna        Krapinsko-zagorske županije.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

 • koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, Državnog proračuna
 • koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku
 • koji imaju nepodmirenih obveza prema Državnom proračunu ili Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

 

KRITERIJ

BROJ BODOVA

1.

Sadržaj programa, kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja

0 – 10

2.

Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području županije), usmjerenost na potrebe i interese građana Krapinsko-zagorske županije i uključenost građana u predložene programske sadržaje

0 – 10

3.

Dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog  sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlih iz primarnih medija prijavitelja

0 – 10

4.

Doseg objava pojedinog medija (istraživanja gledanosti, slušanosti, pregledi sadržaja na internetu) to jest izvješće Google analytics (za posljednja tri mjeseca) za elektroničke publikacije, broj pratitelja na društvenim mrežama za sve prijavitelje

0 – 10

5.

Mogućnost praćenja i izvještavanja u više različitih medijskih oblika:  video, snimka/prilozi, pisani tekst, fotografija, izvještavanje putem društvenih mreža, ostalo

0 –10

 

Ukupno

0 – 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme i dosadašnju suradnju:

 • ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Krapinsko-zagorske županije
 • praćenje demografskih mjera i projekata
 • poticanje gospodarskih aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije
 • poticanje poljoprivrednog i ruralnog razvoja na području Krapinsko-zagorske županije
 • poticanje turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine Krapinsko-zagorske županije
 • razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta
 • promocija zdravlja i socijalne uključenosti posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, žrtava nasilja
 • promicanje ravnopravnosti spolova
 • zaštita okoliša i ljudska prava
 • Kvaliteta dosadašnje suradnje-opsežnost objavljivanja, kanalima putem kojih je objavljeno.

Usmjerenost programskog sadržaja na svaku pojedinu cjelinu gore izdvojenih tematskih cjelina kao i dosadašnja suradnja boduje se s 10 bodova, a ukoliko je sadržaj usmjeren na više njih svaka se tematska cjelina boduje s 10 bodova i bodovi se zbrajaju.

Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po osnovnim kriterijima i bodova ostvarenih dodatnim ocjenjivanjem.

Sukladno ostvarenim bodovima i osiguranim proračunskim sredstvima odabrani programski sadržaji financirati će se s maksimalno (neto) 5.000,00 kuna mjesečno

 

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac 1 – podaci o podnositelju prijave ( ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje)
 2. Obrazac 2 –  podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje
 3. Obrazac 3 Izjava o nepostojanju zapreka za financiranje – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje
 4. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
 5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga
 6. Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije)
 7. Broj pratitelja na društvenim mrežama ( za sve prijavitelje)
 8. Istraživanje slušanosti

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr)

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti samo jedan  programski  sadržaj.

 

V. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentaciju predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, URED ŽUPANA,

MAGISTRATSKA ULICA 1, 49 000 KRAPINA

ili

osobno u pisarnici Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, 49000 Krapina u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2022. GODINI“

 

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanima u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo programski sadržaji koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavanu propisane uvjete Javnog poziva.

 

VII.  DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI  FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje prijava na Javni poziv.

 

VIII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije u roku od 3 (tri) dana od dana odabira.

Zaprimljene prijave na javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji imaju pravo prigovora na  Odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Rok za podnošenje prigovora je 5 (pet) dana od objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

O prigovoru odlučuje Povjerenstvo za rješavanje prigovora u postupcima provođenja Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će sa Krapinsko-zagorskom županijom Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i Županije.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

 

IX. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene vezane uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr) .

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresu e-pošte: ana.pavic@kzz.hr.

 

KLASA: 008-02/22-01/12
URBROJ: 2140-04-22-3
Krapina, 24.01.2022.         

ŽUPAN
ŽELJKO KOLAR