Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. lipnja 2022.

Krapinsko-zagorska županija na temelju odredbi članka 160., 163. i 166. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 8. stavka 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 3/17) te članka 6. i članka 12. stavka 1. točke 1. i stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), daje INFORMACIJU o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i postupka određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije.