Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. siječnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 004-02/21-01/08

URBROJ: 2140-01-22-2

Krapina, 14. siječnja 2022.

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 37/17 i 56a/21 ), Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za isticanje kandidatura za članove/članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Krapinsko-zagorske županije

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za promicanje ravnopravnosti spolova u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Zadaće Povjerenstva su:

  • predlaže Županijskoj skupštini donošenje općih akata iz područja ravnopravnosti spolova,
  • izrađuje županijske strateške dokumente iz područja ravnopravnosti spolova,
  • provodi mjere iz nacionalnih i županijskih strateških dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova u kojima je nositelj te izrađuje izvješća o njihovom provođenju,
  • predlaže Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije jednom u dvije godine financijski plan radi ostvarivanja programa rada Povjerenstva,
  • razmatra prijedloge mjera i općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za ravnopravnost spolova što ih Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije predlažu drugi ovlašteni predlagatelji,
  • daje Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije prijedloge i mišljenja iz područja ravnopravnosti spolova,
  • potiče suradnju s povjerenstvima za ravnopravnost spolova gradova i općina Krapinsko-zagorske županije, drugih županija u Republici Hrvatskoj, nevladinim udrugama za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
  • podnosi izvješće o svom radu Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije najmanje jednom u dvije godine,
  • obavlja i druge poslove iz područja ravnopravnosti spolova. 

II.

Povjerenstvo ima predsjednika/icu i šest članova/ica.

Članove/članice Povjerenstva imenuje Županijska skupština na način da Povjerenstvo čine: 3 člana/članice iz reda članova/članica Županijske skupštine i 4 člana/članica iz reda nezavisnih stručnjaka/stručnjakinja i predstavnika/ca organizacija civilnog društva iz područja djelokruga Povjerenstva.

Javnim pozivom biraju se četiri člana/ica Povjerenstva iz reda nezavisnih stručnjaka/stručnjakinja i predstavnika/ca organizacija civilnog društva iz područja djelokruga Povjerenstva.

Predsjednika/predsjednicu bira Povjerenstvo iz svog sastava.

Mandat članova/ica Povjerenstva traje do isteka aktualnog saziva Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije.

III.

Za člana/icu Povjerenstva može biti kandidirana osoba koja je:

– punoljetni/a državljanin/ka Republike Hrvatske,

– ima prijavljeno prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije najmanje godinu dana,

– nije osuđivana za kaznena djela i da se protiv iste ne vodi kazneni postupak za kaznena djela

za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Kandidature za članove/ice Povjerenstva mogu isticati građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove te druge pravne osobe.

IV.

Kandidature za članove Povjerenstva dostavljaju se na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu ovog Javnog poziva te su dostupni na mrežnim stranicama Županije (www.kzz.hr) i to:

– obrazac za isticanje kandidata za člana/icu,

– obrazac životopisa (EUROPASS format).

Kandidati su uz gore navedne obrasce dužni priložiti i:

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne

starije od šest mjeseci, računajući od dana objave ovog Javnog poziva),

– vlastoručno potpisanu izjavu da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela.

V.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Županije. Kandidature za člana/icu dostavljaju se u pisarnicu Krapinsko-zagorske županije (Magistratska 1, Krapina – prizemlje) ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine, Magistratska 1, Krapina, s naznakom „Prijedlog kandidata za člana/icu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije“ ili elektronskim putem na adresu elektronske pošte jp-ravnopravnost-spolova@kzz.hr u pdf obliku.

VI.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove/ice Povjerenstva, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz javnog poziva i u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura.

Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine, na temelju popisa važećih kandidatura, predlaže Županijskoj skupštini izbor četiri člana/ica Povjerenstva.

Rezultati izbora za članove/ice Povjerenstva objavljuju se na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

ZAMJENIK PREDSJEDNICE

Odbora za izbor i imenovanja

Matija Kraševac