Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. siječnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

KRAPINA

Klasa: UP/I-361-03/15-01/000005

Urbroj: 2140/1-08/1-15-2

Krapina, 30. 01. 2015.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina na temelju odredbe članka 116. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D 206 na dionici Valentinovo – Petrovsko, faza 1 od km 0+000,00 do km 4 + 010,00, objavljuje

JAVNI POZIV

vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama unutar predmetnog zahvata u prostoru da obave uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D 206 na dionici Valentinovo – Petrovsko, faza 1 od km 0+000,00 do km 4 + 010,00 na kat.čest.broj 1776/1 k.o. Vrbanec i kat.čest.broj 1831/1, 1831/2, 1831/3 k.o. Svedruža radi izjašnjenja. Investitor je Hrvatske ceste d.o.o. Vončinina 3, Zagreb, a zahvat je prikazan u glavnom projektu zajedničke oznake GP-D206-F1/14 od listopada 2014. godine izrađenom od INSTITUT IGH d.d. Zagreb, Janka Rakuše 1.

Uvid u spis predmeta mogu izvršiti osobe koje dokažu svojstvo stranke (izvod iz zemljišne knjige i/ili posjedovni list) i to osobno ili po opunomoćeniku u prostorijama ovog Upravnog odjela u Krapini, dana 06. 02. 2015. godine od 8 do 12 sati.

Ako se stranke ne odazovu ovom pozivu, smatra se da je stranci pružena mogućnost uvida u spis predmeta te će se postupak nastaviti sukladno Zakonu o gradnji.

Dostava javnog poziva smatra se izvršenom objavljivanjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela i mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Viša referentica za

prostorno uređenje i gradnju

Mirjana Vidiček, ing.građ.