Zagorje
Bajka na dlanu

Izgradnja priključnog srednjenaponskog voda – “Donje Jesenje 3 – Cvrtili” – javni poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava

Datum objave: 24. lipnja 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
KRAPINA

Klasa: UP/I-361-03/14-01/109
Urbroj: 2140/1-08/1-14-2
Krapina, 24. lipanj 2014.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina na temelju odredbe članka 116. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju priključnog srednjenaponskog voda, TS 10(20)/0,4kv „Donje Jesenje 3 – Cvrtili“ i rekonstrukciju niskonaponske mreže u Donjem Jesenju, objavljuje

JAVNI POZIV

vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava unutar predmetnog zahvata u prostoru da obave uvid u spis predmeta radi izjašnjenja. Investitor je „HEP – ODS“ d.o.o., Elektra Zabok, a zahvat je prikazan u glavnom projektu broj P-49/2009 od travnja 2014.g. izrađenom od „HEP – ODS“ d.o.o., Elektra Zabok i obuhvaća nekretnine u k.o. Jesenje u Donjem Jesenju.

Uvid u spis predmeta mogu izvršiti osobe koje dokažu svojstvo stranke (izvod iz zemljišne knjige i/ili posjedovni list) i to osobno ili po opunomoćeniku u prostorijama ovog Upravnog odjela u Krapini, dana 03. srpnja 2014. g. od 8 do 12 sati.

Ako se stranke ne odazovu ovom pozivu, smatra se da je stranci pružena mogućnost uvida u spis predmeta te će se postupak nastaviti sukladno Zakonu o gradnji.

Dostava javnog poziva smatra se izvršenom objavljivanjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela i mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Viša referentica za
prostorno uređenje i gradnju
Mirjana Vidiček, ing.građ.