Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. listopada 2014.

R E P U B L I K A     H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/14-01/65

URBROJ: 2140/01-08/1-14-5

Krapina, 1. listopada 2014.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije na temelju članka 17. stavka 1., članka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode Klasa: UP/I-351-03/14-02/43, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-7 od 17. rujna 2014. godine daje slijedeću

O B A V I J E S T

da se Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za

odlagalište otpada Gorjak, Općina Jesenje upućuje na javnu raspravu

I

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada „Gorjak“, Općina Jesenje (u daljnjem tekstu: Stručna podloga) kao i tri Sažetka iste, nositelja djelatnosti Krakom d.o.o., Gajeva 20, Krapina upućuju se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I-351-03/14-02/43, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-7 od 17. rujna 2014. godine.

II

Javna rasprava i javni uvid u Stručnu podlogu održat će se u periodu od 6. listopada do 5. studenog 2014. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8 do 14 sati u prostorijama Općine Jesenje, Gornje Jesenje 103. Na javnom uvidu u Jesenju javnosti će uz Stručnu podlogu i tri Sažetka iste biti osigurana i knjiga primjedbi za upisivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga. Sažetak Stručne podloge bit će dostupan javnosti i na službenim internet stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

III

Javno izlaganje održat će se dana 3. studeni (ponedjeljak) 2014. godine s početkom u 14 sati u sali Društvenog doma u Gornjem Jesenju. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača dokumentacije, nositelja djelatnosti i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima od strane nazočne javnosti i zainteresirane javnosti. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Krapinsko-zagorske županije.

IV

U knjigu primjedbi izloženu uz cjelokupnu dokumentaciju upisivat će se mišljenja i primjedbe na Stručnu podlogu, a mogu se slati i poštom na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 049/329-132 i 049/329-098.

V

Ova obavijest biti će objavljena u „Večernjem listu“, na oglasnoj ploči i službenim internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša