Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. listopada 2013.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA RADOBOJ

        OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 350-01/12-01/013

Urbroj: 2140/04-13/17

Krapina, 10.10.2013.

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), te Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Radoboj (Službeni glasnik KZŽ br. 23/12), načelnik Općine Radoboj, objavljuje,

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Radoboj

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Radoboj (Službeni glasnik KZŽ broj: 15/05, 09/06, 11/07, 22/08 i 35/10), u daljnjem tekstu: “Izmjena i dopuna PPUO” izrađivač “APE” d.o.o. Zagreb, Ozaljska 61.

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO, održati će se u prostorijama Općine Radoboj od:

24. listopada do 07. studenog 2013. godine, svakim radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO za javnu raspravu održat će se

05. studenog 2013. godine u 13,00 sati u prostorijama Općine Radoboj. Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO prezentirati će izrađivač “APE” d.o.o. Zagreb, Ozaljska 61.

Krajnji rok do kojeg građani i udruge mogu dostaviti pisane prijedloge i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO je 11. studenog 2013. godine.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji je sljedeći:

– nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.

– građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja, te sa navedenom oznakom katastarske čestice i u roku dostavljeni na adresu općine Radoboj, Radoboj 8 u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Općinski načelnik

Anđelko Topolovec, ing.