Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. listopada 2012.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 1. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), odredbe članka 17. stavka 1. i članka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O ZAHTJEVU I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOM RJEŠENJU ZA

UTVRĐIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA POSTOJEĆEG POSTROJENJA FARME NESILICA PERFA BIO d.o.o., DONJA STUBICA

I

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Perfa Bio d.o.o., Donja Stubica i Tehničko-tehnološko rješenje za isti (u daljnjem tekstu: Zahtjev), nositelja djelatnosti Perfa Bio d.o.o., Golubovečka 44, Donja Stubica, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I 351-03/12-02/42, URBROJ:517-06-2-2-1-12-15 od 17. rujna 2012.

II

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održat će se u periodu od 12. studenoga do 12. prosinca 2012. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Zahtjeva može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8 do 14 sati u prostorijama Grada Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica. Na javnom uvidu u Donjoj Stubici javnost će imati uvid u dva primjerka Zahtjeva i dva Tehničko-tehnološka rješenja. Uz dokumentaciju će biti osigurana knjiga primjedaba za upisivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga. Sažetak dokumentacije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr).

III

Javno izlaganje održat će se dana 7. prosinca (petak) 2012. godine s početkom u 14 sati, u Gradu Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II (Gradska vijećnica). Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača dokumentacije, nositelja djelatnosti i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima od strane nazočne javnosti i zainteresirane javnosti. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Krapinsko-zagorske županije.

IV

Pisana mišljenja i primjedbe na Zahtjev upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Zahtjev, slati poštom u Krapinsko-zagorsku županiju, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 049/329-132 i 049/329-098.

V

Ova obavijest biti će objavljena u „Večernjem listu“, na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Krapinsko-zagorske županije te na oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije i Grada Donja Stubica sve najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

 

KLASA: 351-01/12-01/48

URBROJ: 2140/01-07/1-12-5

Krapina, 24. listopada 2012.

                                                                                        KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                                                                                       Upravni odjel za prostorno uređenje,

                                                                                              gradnju i zaštitu okoliša