Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. ožujka 2021.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 351-01/21-01/08

URBROJ: 2140/01-08-21-2

Krapina, 10.03.2021.

Na temelju članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/20-08/10, URBROJ: 517-03-1-2-21-7 od 21.01.2021. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš

izgradnje nove državne ceste DC233 Hum na Sutli (DC206) – Mali Tabor (DC229), Krapinsko-zagorska županija

I.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 21.01.2021. godine donijelo Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš izgradnje nove državne ceste DC233 Hum na Sutli (DC206) – Mali Tabor (DC229), Krapinsko-zagorska županija (u daljnjem tekstu: Studija). U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II.

Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se od 23.03.2021. do 22.04.2021. godine.

III.

Cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak Studije biti će na javnom uvidu u službenim prostorijama Općine Hum na Sutli u Humu na Sutli, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Studija će danom početka javne rasprave biti objavljena i na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (www.mingor.gov.hr).

IV.

Javno izlaganje održat će se 20.04.2021. godine (utorak) u 13.00 sati u službenim prostorijama Općine Hum na Sutli u Humu na Sutli. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o., voditelja izrade Studije Ires Ekologija d.o.o. i projektanta Labos d.o.o. koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

V.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Studiji mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Ova Obavijest objaviti će se u dnevnom listu „Večernji list“, na oglasnim pločama i internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije i Općine Hum na Sutli, te s danom početka javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.