Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. prosinca 2019.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/19-01/151
URBROJ: 2140/01-08/1-19-2
Krapina, 10. prosinca 2019.

Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (”Narodne novine” broj 61/14, 3/17), članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (”Narodne novine”, broj 64/08), Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-351-03/19-08/10, URBROJ: 517-03-1-2-19-17 od 18. studenoga 2019. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije daje

O B A V I J E S T
o provođenju javne rasprave
u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Sipina-Hum“, Općina Novi Golubovec, Krapinsko-zagorska županija

I

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je 18. studenoga 2019. godine Odluku o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Sipina-Hum“, Općina Novi Golubovec, Krapinsko-zagorska županija (u daljnjem tekstu: Studija) na javnu raspravu. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II

Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 dana i to od 21.12.2019. do 20.01.2020. Za sve vrijeme trajanja javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti bit će omogućen javni uvid u jednu cjelovitu Studiju i jedan sažetak Studije u službenim prostorijama Općine Novi Golubovec, Novi Golubovec 35, Novi Golubovec radnim danom od 7 do 15 sati. Cjelovita Studija bit će s danom početka javne rasprave objavljena i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr).

Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju, zaključno s 20.01.2020.

III

Javno izlaganje održati će se 15.01.2020. (srijeda) u 13 sati u službenim prostorijama Općine Novi Golubovec, Novi Golubovec 35, Novi Golubovec. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici nositelja zahvata Golubovečki kamenolomi d.o.o. iz Novog Golubovca i izrađivača Studije SPP d.o.o. iz Varaždina te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

IV

Javnost i zainteresirana javnost može o predmetu javne rasprave dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu – Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina, zaključno s 20.01.2020. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

V

Ova obavijest objavljuje se 12.12.2019. u dnevnim novinama „Jutarnji list”, na oglasnim pločama i internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije i Općine Novi Golubovec te s danom početka javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

PROČELNIK
mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.