Zagorje
Bajka na dlanu

Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga u 2023. g.

Datum objave: 8. veljače 2023.

Konačnu listu za dodjelu financijskih sredstava prijaviteljima na Javni natječaj možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA:320-01/23-01/04
URBROJ: 2140-02-23-2
Krapina, 08. veljače 2023.

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 30A/15 i 56A/21), Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini, KLASA:320-01/23-01/03, URBROJ:2140-02-23-2 od 30. siječnja 2023. godine i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 05/06, 14/09, 11/13, 26/13, 13/18 i 5/20, 19/21 i 15/21.-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata
poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini

1. Predmet Javnog natječaja je podnošenje prijava za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje, prerade i trženja poljoprivrednih proizvoda kroz stjecanje novih znanja, promociju i trženje poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina te registraciju robnih marki.

2. Prihvatljivim prijaviteljima smatrat će se udruga koja je upisana u Registar udruga, ima registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije i djeluje najmanje 6 mjeseci u području u kojem prijavljuje program/projekt (zaključno s danom objave ovog Javnog natječaja), koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i transparentno vodi financijsko poslovanje, koja je uskladila statut s odredbama Zakona o udrugama, ispunila ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli sredstava prema davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, ispunjava obveze plaćanja doprinosa te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, udruga u kojoj kod osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta nema zapreke glede kažnjavanja i kod koje nema zapreke glede kažnjavanja udruge.

3.  Prihvatljive aktivnosti su:

 1. Organiziranje i sudjelovanje na tečajevima i osposobljavanjima za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, preradom te stavljanjem poljoprivrednih proizvoda na tržište,
 2. Posjet oglednim proizvođačima ili prerađivačima poljoprivrednih proizvoda koji u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda primjenjuju uspješne tehnologije i znanja s ciljem povećanja prinosa i kvalitete svojih proizvoda,
 3. Organizacija i sudjelovanje na izložbama i sajmovima,
 4. Registracija robnih marki,
 5. Promocija poljoprivrednih proizvoda.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a. Aktivnosti moraju biti u skladu s poljoprivrednom proizvodnjom koju vrše članovi udruge te moraju biti predviđene Programom rada udruge za 2023. godinu.

Ovim Javnim natječajem financiraju se programi/projekti čija provedba traje najviše 12 mjeseci. Početkom provedbe programa/projekta smatra se dan potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta. Prihvatljivi za financiranje su i programi/projekti čija provedba započinje prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta, no najranije 1. siječnja 2023. godine. U ovom slučaju prihvatljivo razdoblje provedbe od najviše 12 mjeseci računa se od dana početka provedbe programa/projekta.

4. Kriteriji za odabir detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini.

5. Vrijednost natječaja

Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 13.500 EUR/101.715,75 kuna (Fiksni tečaj 1 EUR 7.53450 kn). Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u prijavi na Javni natječaj.

Visina potpore po korisniku iznosi do 1.991,00 EUR/15.001,19 kuna, a maksimalno do 75% od ukupno prihvatljivih aktivnosti.

6. Prijavitelj je prilikom predaje prijave dužan dostaviti:

 • Obrazac A2: OBRAZAC ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKTA – vlastoručno potpisan i ovjeren pečatom od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta – 1 primjerak u elektroničkom obliku u PDF formatu koji sadrži:
  • Osnovne podatke o podnositelju prijave programa/projekta
  • Osnovne podatke o programu/projektu
  • Kontrolnu listu.
 • Obrazac A3: OBRAZAC PRORAČUNA PROGRAMA/PROJEKTA
  • 1 primjerak u elektroničkom obliku u Excel formatu.
 • Obrazac A4: IZJAVA PRIJAVITELJA o zadovoljavanju uvjeta Javnog natječaja – vlastoručno potpisana i ovjerena pečatom od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge – 1 primjerak u elektroničkom obliku u PDF formatu.
 • PONUDE, UGOVORI I RAČUNI s dokazom o plaćanju u elektroničkom obliku u PDF formatu.
 • Obrazac A5: IZJAVA O PARTNERSTVU NA PROGRAMU/PROJEKTU – vlastoručno potpisana i ovjerena pečatom od svih partnera u programu/projektu – 1 primjerak u elektroničkom obliku u PDF formatu.
 • IZVJEŠĆE O ORGANIZIRANOM VOLONTIRANJU prema nadležnom ministarstvu za 2022. godinu (ispis izvješća – potpisanog i ovjerenog) dostavljaju samo prijavitelji koji su u 2022. godini provodili organizirano volontiranje – 1 primjerak u elektroničkom obliku u PDF formatu.

Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata započinje 8. veljače 2023. godine, a završava 10. ožujka 2023. godine.

Način prijave

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se putem računala.

Prijave se šalju na propisanim obrascima u okviru ovog Javnog natječaja isključivo u elektroničkom obliku putem online servisa ePrijava Krapinsko-zagorske županije. Obrasci su dostupni za preuzimanje u online servisu ePrijava https://eprijava.kzz.hr/ ili preko poveznice sa službene mrežne stranice Krapinsko-zagorske županije gdje je objavljen Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom.

Prijavitelj je prilikom predaje prijave dužan komplet dokumentacije, koji se sastoji od dokumenata iz točke 6., alineja 1. do 6. podnijeti isključivo u elektroničkom obliku putem online servisa ePrijava (https://eprijava.kzz.hr/) Krapinsko-zagorske županije u roku prihvatljivom za podnošenje prijava.

Dokumenti u elektroničkom obliku dostavljeni putem online servisa ePrijava (https://eprijava.kzz.hr/) MORAJU biti učitani u online servis ePrijava u PDF obliku, tj. ispunjeni na računalu, potpisani i ovjereni pečatom (kada je primjenjivo), te zatim skenirani u PDF obliku (izuzev Obrasca A3: OBRAZAC PRORAČUNA PROGRAMA/PROJEKTA koji je u Excel formatu) i kao takvi učitani u online servis ePrijava. Na obrascima obavezno mora biti naznačen datum i mjesto popunjavanja.

 

Dokumenti iz točke 6., alineja 1. do  6.  moraju biti skenirani kao zasebni dokumenti.

Napomena: ako dokument ima više stranica, mora biti dostavljen (učitan u online servis ePrijava) u skeniranom obliku kao jedinstveni dokument, a ne svaka stranica posebno.

Prijave poslane izvan roka prihvatljivog za predaju prijava neće se razmatrati, kao niti prijave koje nisu dostavljene putem online servisa ePrijava, tj. nije prihvatljivo podnositi prijave putem elektroničke pošte na adresu poljoprivreda@kzz.hr, niti u tiskanom obliku putem redovite pošte.

Prijave moraju biti dostavljene unutar prihvatljivog roka za podnošenje prijava, tj. od dana objave Javnog natječaja do najkasnije zadnjeg dana roka za zaprimanje 10. ožujka 2023. do 24:00 sata.

Poveznica https://eprijava.kzz.hr/ za pristup online servisu ePrijava nalazi se na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije https://www.kzz.hr/: na naslovnoj stranici (lijevo) u rubrici Kontakt – Online prijave na natječaje ili na naslovnoj stranici (desno) među plavo istaknutim menijima ePrijava – online prijave na natječaje.

Kako bi mogao koristiti online servis ePrijava, svaki prijavitelj mora se prethodno registrirati. Naknadno pristupanje online servisu ePrijava moguće je s kreiranim korisničkim imenom i lozinkom.

Nakon registracije i prijave u online servis ePrijava, prijavitelj odabire i otvara pripadajući Javni natječaj na koji podnosi prijavu, te može preuzeti dokumentaciju koja je sastavni dio kompleta prijave programa/projekta. Također, obrasci u okviru ovog Javnog natječaja mogu se preuzeti i preko poveznice: https://www.kzz.hr/natjecaj-finaciranje-programa-poljo-udruga-2023. bez prethodne registracije u online servis ePrijava. No, za podnošenje prijave kroz online servis ePrijava registracija je obavezna.

Popunjene obrasce putem računala, te ovjerene potpisom i pečatom (kada je primjenjivo), prijavitelj zatim skenirane u PDF obliku učitava u online servis ePrijava u koji se prethodno prijavio s kreiranim korisničkim imenom i lozinkom u postupku registracije.

Prijava se smatra predanom tek kada je prijavitelj u online servisu ePrijava odabrao opciju Pošalji zahtjev i povratno primio automatski odgovor o zaprimljenoj prijavi.

9. Završne odredbe

Sva pitanja vezana uz prijavu programa/projekta koja se odnose na uvjete ili priložene obrasce ovog Javnog poziva mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije https://www.kzz.hr/natjecaj-finaciranje-programa-poljo-udruga-2023.  do 22. veljače 2023. godine.

U cilju jednakog tretmana svih prijavitelja, pitanja i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije najkasnije do 28. veljače 2023. godine.

ŽUPAN
Željko Kolar