Zagorje
Bajka na dlanu

Javni natječaj za ostvarivanje potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi

Datum objave: 15. listopada 2013.

            ŽUPAN

KLASA: 320-01/13-01/81

URBROJ: 2140/01-02-13-3

Krapina, 10. listopad 2013.

Na temelju članka 6. stavak 1. Pravilnika o ostvarivanju potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi od 2013. do 2015. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/13) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za ostvarivanje potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi za 2013. godinu (KLASA: 320-01/13-01/81, URBROJ: 2140/01-02-13-2, od 10. listopada 2013. godine), župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje:

J A V N I   N A T J E Č A J

za ostvarivanje potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2013. godinu

 

1. Predmet natječaja je prikupljanje zahtjeva temeljem Pravilnika o ostvarivanju potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/13)

2. Cilj natječaja je unapređenje rada poljoprivrednih udruga glede njihove bolje opremljenosti, organiziranosti, te konkurentnosti u odnosu na uvjete koji vladaju na tržištu.

3. Korisnici potpora su udruge upisane u registar udruga u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, koje broje najmanje sedam članova, s time da više od polovica članova udruge nije vezana krvnim srodstvom u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, te da nisu bračni ili izvanbračni drugovi ili srodnici po tazbini do drugog stupnja, imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, a ispunjavaju i druge uvjete propisane ovim Pravilnikom.

4. Na natječaj se prijavljuju „Projekti“ koju čine cjelokupne, sveobuhvatne investicijske aktivnosti udruge koji se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za dodjelu potpore.

„Ulaganje“ je prihvatljiv dio projekta za koji se traži potpora putem Javnoga natječaja.

5. Finaciranje projekta udruga vršiti će se na temelju utvrđenih kriterija u prihvatljive troškove za dodjelu potpore ulaze:

– ulaganje u opremu i poljoprivrednu mehanizaciju za poboljšanje uvjeta u

poljoprivrednoj proizvodnji;

– ulaganje u opremu za skladištenje, čuvanje i preradu poljoprivrednih proizvoda;

– marketinška priprema poljoprivrednih proizvoda;

– nastup na sajmovima i izložbama unutar Republike Hrvatske i EU.

6. Kupnja nove i rabljene opreme i poljoprivredne mehanizacije od dobavljača dokazuje

se kupoprodajnim ugovorima, računima i potvrdama o izvršenom plaćanju, a za kupnju koja je u pripremi predračunima od dobavljača.

Krapinsko-zagorska županija sufinancirati će do 50% ulaganja i maksimalno do 30.000,00 kuna po udruzi.

7. Projekt udruge obavezno mora biti sufinanciran od strane samih korisnika, i/ili jedinica lokalne samouprave, i/ili drugih izvora financiranja.

8. Na natječaj se mogu prijaviti projekti koji su u toku i /ili će biti provedeni do kraja tekuće godine.

9. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. studenog 2013. godine.

10. U razmatranje se neće uzeti zahtjevi koji su zakašnjeli i nisu u skladu s Pravilnikom o ostvarivanju potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi.

11. Konačnu odluku o odabiru projekta donosi župan Krapinsko-zagorske županije na prijedlog Povjerenstva za odobravanje sredstava za dodjelu potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi u Krapinsko-zagorskoj županiji.

12. Krapinsko-zagorska županija s nositeljima odobrenih projekta koji su u pripremi i biti će provedeni do kraja tekuće godine potpisuje Ugovor o sufinanciranju projekata.

13. Sudionici Javnog natječaja biti će pisanim putem obaviješteni o rezultatima Javnog natječaja.

14. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima:

OBRAZAC „KZŽ 11/1., 2013, OBRAZAC „KZŽ 11/2.2013“ uz koje je utvrđena obavezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

13. Sve obavijesti kao i obrazac mogu se dobiti u Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravni odjel za poljoprivredu ili na telefon 049 329 084.

15. Obrazac za prijavu projekta i prilozi se dostavljaju isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i adresu pošiljatelja i istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu,

Magistratska 1

49 000 KRAPINA

s naznakom za natječaj –

„Za ostvarivanje potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi u Krapinsko-zagorskoj županiji “

– NE OTVARATI –