Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. travnja 2011.

Na temelju članka 6. stavka 1. Pravilnika o ostvarivanju potpora za investicijska ulaganja u poljoprivredi ( „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”,br.5/11), Pravilnika o izmjenama Pravilnika o potpori za investicijska ulaganja u poljoprivredi ( “Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 7/11) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja (Klasa: 320-01/11-01/22, Urbroj: 2140/01-02-11-2, od 20. travnja 2011. godine.), župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA OSTVARIVANJE POTPORA ZA INVESTICIJSKA ULAGANJA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

 

1. Predmet natječaja je podnošenje prijava na temelju Pravilnika o potpori za investicijska ulaganja u poljoprivredi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br.5/11.) i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o potpori za investicijska ulaganja u poljoprivredi

( “Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj”, 7/11.)

2. Potpora za investicijska ulaganja u poljoprivredi podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije.

3. Podnositelji prijave može biti fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu temeljem natječaja za dodjelu sredstava za investicijska ulaganja u poljoprivredi.

4. Korisnici sredstava mogu biti:

• obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a,

• obrtnici,

• poljoprivredne zadruge,

• trgovačka društva i druge pravne osobe

koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Uredu državne uprave u

Krapinsko-zagorskoj županiji, koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na području

Krapinsko-zagorske županije, te da je investicijsko ulaganje na području Krapinsko-

zagorske županije.

5. Korisnici koji podnose prijavu zbog kupovine novih strojeva i mehanizacije, osim uvjeta navedenih u točci 4. ovog javnog natječaja moraju imati poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije.

6. Na natječaj se prijavljuju “Projekti” koji čine cjelokupne, sveobuhvatne investicijske aktivnosti podnositelja koji se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za dodjelu potpore za investicijska ulaganja.

“Ulaganje” je prihvatljiv dio projekta za koji se traži investicijska potpora putem natječaja.

7. Troškovi koji su prihvatljivi za investicijska ulaganja u poljoprivredi za koje će se prema utvrđenim kriterijima dodjeljivati investicijske potpore su:

• troškovi kupnje novih strojeva i mehanizacije, prema računima izdanim u prethodnoj ili tekućoj godini,

• troškovi kupnje nove opreme za opremanje objekata, a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača u tekućoj ili prethodnoj godini.

Troškovi na računima ili ugovorima trebaju biti izraženi u kunama.

8. Najniži iznos ulaganja za koji se može odobriti potpora za investicijska ulaganja u

poljoprivredi iznosi 200.000,00 kuna, a potpora se dodjeljuje do 20% iznosa ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 100.000,00 kuna po korisniku.

9. Prijave za ostvarivanja potpora za investicijska ulaganja u poljoprivredi na području Krapinsko-zagorske županije podnose se na:

I. Popunjenom “Obrazacu IU–1. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore u poljoprivredi na području Krapinsko-zagorske županije u 2011. godini” sa svim prilozima.

II. Prilozi uz “Obrazac IU–1. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore u poljoprivredi na području Krapinsko-zagorske županije u 2011. godini” su:

a) dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

b) obostrana kopija osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, odnosno za obrt preslika

obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog trgovačkog suda,

c) kopiju tekućeg ili žiro-računa,

d) potvrda o statusu obveznika PDV-a koju izdaje nadležni ured Porezne uprave Ministarstva

financija ne starija od 30 dana na dan podnošenje prijave,

e) potvrda o izvršenim financijskim obvezama prema državnom proračunu Republike Hrvatske

koju izdaje nadležni područni ured Porezne uprave Ministarstva financija ne stariji od 30 dana

na dan podnošenja prijave,

f) potvrda o izvršenim financijskim obvezama prema proračunu jedinice lokalne samouprave

koju izdaje nadležna jedinica lokalne samouprave, ne stariji od 30 dana na dan podnošenja

prijave,

g) preslika investicijskog programa (projekta),

h) izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz prava vlasništva na objektu podnositelja za kupnju

opreme za objekte,

i) preslika važeće građevinske dozvole, ili potvrda o pokrenutom postupku legalizacije objekta

u nadležnom uredu državne uprave (za opremu za objekte),

j) preslika lokacijske dozvole (za opremu za objekte),

k) presliku projektne dokumentacije (za opremu za objekte),

l) preslika dokaza o izvršenom plaćanju (računi) i specifikacija

troškova za kupnju strojeva i mehanizacije izdanih u prethodnoj ili tekućoj godini,

m) preslika dokaza o izvršenom plaćanju (računi) ili kupoprodajnog ugovora i specifikacija

troškova nabavljene opreme izdanih od dobavljača u prethodnoj ili tekućoj godini,

10. Podnositelj prijave za isti projekt, odnosno investicijsko ulaganje može potporu ostvariti samo jedanput.

11. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja

12. Prijave pristigle po objavljivanju ovog natječaja obrađuju se prema redoslijedu

zaprimanja.

13. Konačnu odluku o dodjeli potpore za investicijska ulaganja u poljoprivredi donosi

župan na prijedlog Povjerenstva za odobrenje potpora za investicijska ulaganja u

poljoprivredi temeljem Pravilnika o potpori za investicijska ulaganja u poljoprivredi i

Pravilnika o izmjenama Pravilnika o potpori za investicijska ulaganja u poljoprivredi.

14. Obrazac za prijavu projekta (Obrazac IU-1.) i prilozi dostavljaju se isključivo

putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i

adresu pošiljatelja i istu dostaviti na adresu:

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu

Magistratska 1

49 000 KRAPINA

s naznakom za natječaj –

„Za ostvarivanje potpora za investicijska ulaganja u poljoprivredi na području Krapinsko-zagorske županije u 2011. godini.”

– NE OTVARATI –