Zagorje
Bajka na dlanu

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika (UO za gosp., poljo., promet…)

Datum objave: 1. rujna 2017.

Obavijest o rezultatima natječajnog postupka možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete preuzeti ispod teksta.


REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE

KLASA: 112-06/17-01/21
URBROJ: 2140/01-06-17-1
Krapina, 30. kolovoza 2017.

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.) pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

Prima se vježbenik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci, u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, s mjestom rada u Krapini.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Na ovaj Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za vježbenika moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

 • magistar struke ili stručni specijalist agronomske ili ekonomske struke
 • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci),
 • znanje rada na osobnom računalu.

Na Natječaj se mogu javiti i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu agronomske ili ekonomske struke.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma, uvjerenje ili potvrda),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj,
 • vlastoručno potpisana izjava da kod kandidata ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi,
 • ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti pisane dokaze o svom statusu sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada (provjeru znanja rada na osobnom računalu) i intervjua. 

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web stranici Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi), objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Pisane prijave na Natječaj, s obveznim prilozima podnose se u roku osam dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Magistratska 1, 49000 Krapina, s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviještene.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić