Zagorje
Bajka na dlanu

Javni natječaj za sufinanciranje ugradnje 1000 solarnih kolektora za fizičke osobe u KZŽ za 2009.godinu

Datum objave: 15. srpnja 2009.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Krapinsko-zagorske županije u sufinanciranju
programa
1000 SOLARNIH KOLEKTORA ZA FIZIČKE OSOBE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE za 2009.godinu
 
 
I.  Predmet natječaja

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Krapinsko-zagorske županije, općina i gradova Županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju projekata ugradnje sunčevih kolektora u kućanstvima na području Krapinsko-zagorske županije.

Cilj ovog Natječaja je ugradnja solarnih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u 20 kućanstva u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2009. godini.
Troškovi opreme i ugradnje solarnih kolektora u kućanstvima sufinancirat će se u iznosu od 40% nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 12.000,00 kn po kućanstvu. Sredstva će se isplaćivati isključivo za troškove opreme i ugradnje nastale nakon datuma objave javnog poziva.  

II. Korisnici sredstava
Pravo na korištenje sredstava Krapinsko-zagorske županije sukladno ovom Natječaju, mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije i koje ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Natječaj (u daljnjem tekstu: korisnici sredstava),pod uvjetom da jedinica lokalne samouprave na području koje imaju prebivalište sudjeluje u sufinanciranju programa temeljem ugovora sa Županijom.

III. Uvjeti kojima podnositelji ponuda moraju udovoljavati
Podnositelji ponuda koji mogu ostvariti sredstva Krapinsko-zagorske županije:

Punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije;
Posjeduju dokaz o vlasništvu nad objektom na kojeg planiraju ugraditi solarni sustav;
– Objekt na koji se planira ugraditi solarni sustav posjeduje odgovarajući akt kojim se dopušta građenje;
– Podnositelji prihvaćaju opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se odobravaju sredstva Krapinsko-zagorske županije sukladno ovom Natječaju; 
 
IV. Potrebna dokumentacija
Podnositelji ponuda dužni su dostaviti:
– Potpisani i cjelovito popunjeni prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje  dobave i ugradnje solarnog sustava;
– Presliku osobne iskaznice;
– Presliku vlasničkog lista za objekt;
– Presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta u koji se ugrađuje sustav ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, a za objekte za koje do 1. listopada 2007. godine nije izdana građevinska dozvola ili su u pripremi izgradnje, lokacijsku dozvolu ili rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti;

Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici, ne starija od 6 mjeseci (izuzetak preslika građevinske dozvole i osobne iskaznice).

V. Kriterij za odabir ponuda
Postupak za ocjenjivanje ponuda i određivanje prednosti vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prema slijedećim kriterijima:

– Tehno-ekonomska opravdanost ugradnje solarnih kolektora na prijavljenoj građevini (40 bodova);
– Zatečeno stanje konstrukcijskih dijelova građevine – zadovoljavajuća toplinska zaštita, opće stanje fasade, stolarije i dr. (30 bodova);
– Zatečeno stanje sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju – stupanj korisnog djelovanja, održavanje i dr. (30 bodova). 

VI. Način dostave, datum, vrijeme i mjesto dostave ponude
Ponuda se dostavlja na propisanom prijavnom obrascu, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, na adresu:

Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za gospodarstvo
Magistratska ulica 1-3
49000 Krapina  
uz naznaku: Obnovljivi izvori energije u kućanstvima – Ne otvaraj.
 
Rok za dostavu ponuda je 15. listopada 2009. g. do 12.00 sati.
 
Nepotpune ponude, ponude dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i ponude koje se ne odnose na predmet Natječaja, neće se razmatrati.

VII. Obrada ponuda

Pregled i ocjenjivanje pristiglih ponuda te odabir 20 kućanstava provest će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Krapinsko-zagorske županije, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.
 
Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj osvojenih bodova.
Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će nadležno tijelo Krapinsko-zagorske županije o čemu će podnositelji ponuda biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Natječaja.
 
VIII. Zahtjev za povrat uloženih sredstava

Korisnici sredstava dužni su podnijeti do 1. lipnja 2010. Krapinsko-zagorskoj županiji pismeni zahtjev za povratom uloženih sredstava u maksimalnom iznosu od 12.000,00 kn te dostaviti slijedeću dokumentaciju:
– Zahtjev za povratom uloženih sredstava;
– Zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača;
– Faktura dobavljača opreme.
 
IX. Realizacija prihvaćenih ponuda
 
Krapinsko-zagorska županija će korisnicima sredstava, ako zadovoljavaju sve tražene uvjete, u roku od 30 dana od podnošenja potpunog zahtjeva za povrat uloženih sredstava, isplatiti odobrena financijska sredstva.
 
Financijska sredstva se dodjeljuju za opremu i ugradnju na osnovu ispostavljenih računa i ovjerenog zapisnika isporučitelja opreme da je sustav ugrađen prema shemi proizvođača te da je na sustav odobren garancijski rok.

X.
Ostale informacije
Ovaj Natječaj objavljen je  i na službenim internet stranicama Krapinsko-zagorske  županije. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Krapinsko-zagorskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na službenim internet stranicama Krapinsko-zagorske županije te drugim izvještajima.
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na www.regea.org, 01/3098315, ili e-poštom: info@regea.hr te u Upravnom odjelu  za gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije na tel: 049 329-064, ili 329-065.