Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. svibnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000010

URBROJ: 2140/01-08/2-18-0010

Donja Stubica, 05.05.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

– građenje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na području naselja Brezje i Volavec te HS u općini G. Stubica, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č. 2 i 1339/2 k.o. Slani Potok i k.č. 901, 664, 623, 430, 429, 428, 13/1, 22, 95, 97/10, 478, 481 i 553/2 k.o. Gornja Stubica (na lokaciji Brezje – G. Stubica – Slani Potok).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.05.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.