Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. veljače 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000260

URBROJ: 2140/01-08/5-17-0005

Zabok, 08.02.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE , HR-49217 Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene – parkiralište, šetnica i pješački most, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1615/3, 911/14, 1911/5 k.o. Krapinske Toplice.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.02.2017. godine u 9.30 sati, na lokaciji Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Stjepan Vukić, ing.građ.