Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. ožujka 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

Ulica Josipa Karla Tuškana 2

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000074

URBROJ: 2140/01-08/4-17-0002

Pregrada, 17.03.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OMCO CROATIA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge , HR-49231 Hum Na Sutli, Mali Tabor 40/1.

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

– građenje građevine gospodarske namjene poslovna zgrada, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 262/3 k.o. Prišlin (Hum na Sutli, Mali Tabor 40/1).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27. ožujka 2017. godine u 9,00 sati, na lokaciji Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, I KAT soba 20 .

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene, dopune i produljenje građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.