Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. ožujka 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000065

URBROJ: 2140/01-08/4-17-0006

Pregrada, 20.03.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ANA LAMOT, HR-49218 PREGRADA, DONJA PLEMENŠĆINA 19

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine Dogradnja stambene namjene – jedna stambena jedinica, 4. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1777, 1766, 1778/1, 1778/2, 1774, 1766/1, 1766/2 k.o. Plemenšćina (Pregrada, Donja Plemenščina 19).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.03.2017. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, J. K. Tuškana 2, soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.