Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. veljače 2015.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE,GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

PREGRADA, J. KARLA TUŠKANA 2

KLASA:UP/I°-361-03/14-01/291

URBROJ:2140/01-08/4-15-2

Pregrada, 23. veljače 2015.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Krapinsko – zagorskoj županiji, povodom zahtjeva kojega je podnijela Hrvatska elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. “Elektra” Zabok, Matije Gupca 57, iz Zaboka, za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju priključnog 10 (20)kV vopda, transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV KLENOVEC 3 na dijelu zemljišta opisanog kao 2828/1 k.o. Lupinjak, za građevinu koja prolazi kroz više katastarskih čestica u k.o Lupinjak u Općini Hum na Sutli, temeljem članka 116. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13)

P O Z I V A

vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s trasom za izgradnju priključnog 10 (20)kV vopda, transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV KLENOVEC 3 na dijelu zemljišta opisanog kao 2828/1 k.o. Lupinjak, za građevinu koja prolazi kroz više katastarskih čestica u k.o Lupinjak u Općini Hum na Sutli u Općini Hum na Sutli, da izvrše uvid u glavnii projekt radi izjašnjenja.

Uvid u glavnii projekt mogu izvršiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pregrada, soba 20, od 24. veljače do 04. ožujka 2015. godine svakoga radnoga dana.

Ako stranka nije u mogućnosti osobno izvršiti uvid u glavni projekt, može uputiti svojeg opunomoćenika.

Ukoliko se u navedenom roku osobe koje imaju status stranke ne odazovu ovom pozivu, smatrati će se da nemaju pravni interes niti prigovor na predmetnu gradnju, te se rješenje za građenje za predmetni objekt može izdati.

Viša stručna suradnica za

prostorno uređenje i gradnju

Gordana Gretić, struč.spec ing.aedif.