Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. veljače 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju

i zaštitu okoliša

Klanjec

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000032

URBROJ: 2140/01-08/3-17-0005

Klanjec, 23.02.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije , HR-49210 Zabok, Matije Gupca 57

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – priključni 10 (20) kV vod, 3. skupine

– građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – transformatorska stanica 10 (20) /0,40 kV, 3. skupine

– građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – niskonaponski razvod, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 546/16, 564/25, 564/1, 564/49 (564/13-F), 540, 541, 542 i 2074 sve k.o. Ravno Brezje (Kumrovec, Risvica).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.03.2017. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klanjec, Trg mira 11, soba 4, tel. 049 550 080.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ružica Cvetko, ing.građ.