Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. veljače 2015.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

ZLATAR

49250 Zlatar , Park hrvatske mladeži 2

KLASA: UP/I-361-03/14-01/284

URBROJ: 2140/01-08/6-15-2

Zlatar, 19.02.2015.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zlatar, povodom zahtjeva investitora HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. Zagreb, DP Elektra Zabok, Ulica Matije Gupca 57, Zabok, OIB: 46830600751, u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju spojnog voda 10(20) kV „Gornja Šemnica 3 Šlopari – Mihovljan 5“, na temelju odredbi članka 115. i 116. stavak 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13),

P O Z I V A

podnositelja zahtjeva, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. k.o. Mihovljan na kojima se izvodi planirani zahvat u prostoru: izgradnju spojnog voda 10(20) kV „Gornja Šemnica 3 Šlopari – Mihovljan 5“, prema glavnom projektu broj P-22/2013. od travnja 2014. godine, izrađen od tvrtke HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. Zagreb, DP Elektra Zabok, Ulica Matije Gupca 57, Zabok, te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama, za zahvat u prostoru za koji se izdaje građevinska dozvola, da izvrše uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Uvid u spis predmeta stranke mogu izvršiti osobno ili putem svog opunomoćenika dana 02.03.2015. godine u vremenu od 8.00 do 10.00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša, Zlatar u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2, II kat, soba 61.

Uvidu u spis predmeta mogu izvršiti osobe koje dokažu da imaju svojstvo stranke u postupku.

Ukoliko se u navedenom roku osobe koje imaju status stranke ne odazovu ovom pozivu građevinska dozvola može se izdati. 

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADNJU

Stjepan Lisjak ing. građ.