Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. rujna 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000258

URBROJ: 2140/01-08/5-17-0004

Zabok, 26.09.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

BOŽIDAR TKALČEVIĆ, HR-49210 ZABOK, ULICA TRŠINSKI 2

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti – izletište na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 9587/1, 9587/2, 9587/3 k.o. Zabok.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.10.2017. godine u 9.00 sati, na lokaciji Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Stjepan Vukić, ing.građ.