Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. siječnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000014

URBROJ: 2140/01-08/4-19-0005

Pregrada, 23.01.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

BOŽO TRDINŠAK, HR-49216 DESINIĆ, ŠIMUNCI 15/2.

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine gospodarske namjene (proizvodno poslovna), 2. skupine – bez izvora zagađenja – spremište poljoprivrednih proizvoda, alata i strojeva

na novoformiranoj građevnoj čestici 2344/11 (formirana od kčbr. 2344/11 i dio kčbr. 2344/9) k.o. Desinić (Desinić, Šimunci).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.02.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20,.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.