Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. listopada 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000245

URBROJ: 2140/01-08/6-17-0006

Zlatar, 25.10.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA KONJŠČINA , HR-49282 Konjščina, Ivice Gluhaka 13

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa industrijska cesta Jertovec s komunalnom infrastrukturom u Općini Konjšćina (od Bistričke ceste na zapadu do čkbr. 3285 k.o. Jertovec na istoku), 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 3401 k.o. Jertovec Jertovec,.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.11.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat soba 62.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Milena Tkalčević, ing.građ.