Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. srpnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000203

URBROJ: 2140/01-08/1-17-0003

Krapina, 20.07.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Dario Toplak, HR-49225 Đurmanec, Prigorje 69A

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.967/1, 1816/2 k.o. Putkovec u Prigorju.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.08.2017. godine, u 9:00 sati, u ovom Upravnom odjelu, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Horvat Tatjana, građ.teh.