Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. svibnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000109

URBROJ: 2140/01-08/1-18-0004

Krapina, 03.05.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

DIJANA DASZKIEWICZ, HR-49232 OREHOVEC RADOBOJSKI, OREHOVEC RADOBOJSKI 51

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine stambene namjene, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 751/2 k.o. Radoboj, Orehovec Radobojski.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.05.2018. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.