Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. veljače 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000021

URBROJ: 2140/01-08/2-18-0005

Donja Stubica, 21.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

DRAGO LACKOVIĆ, HR-49246 MARIJA BISTRICA, TUGONICA 148

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– građenje građevine stambene namjene, 2. skupine

– građenje građevine stambene namjene, pomoćna građevina, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 5654, 5653, 5652, 5651 ,5650, 5649, 5648, 5647, 5646, 5645 i dio 5644 k.o. Tugonica (Marija Bistrica, Tugonica 148).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.03.2018. godine (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 49/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Danica Tupek, ing.građ.