Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. svibnja 2019.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000128

URBROJ: 2140/01-08/5-19-0007

Zabok, 08.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

VALOVITI PAPIR – DUNAPACK d.o.o., HR-49210 Zabok, Trebež 2

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) proizvodne namjene, 2. skupine – prerada valovitog papira u ambalažu

na postojećoj građevnoj čestici 8096/1 k.o. Zabok (Zabok, Trebež 2).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.05.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.