Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. srpnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000197

URBROJ: 2140/01-08/5-18-0006

Zabok, 19.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ETI INŽENJERING d.o.o. za proizvodnju i usluge , HR-49210 Zabok, Tisanić jarek 63

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine (nadogradnja) javne i društvene djelatnosti, socijalna ustanova – dom za starije i nemoćne osobe, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br.6322/1 k.o. Zabok, Zabok, Gajeva ulica 13.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.07.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12..

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Stjepan Vukić, ing.građ.