Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. svibnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000078

URBROJ: 2140/01-08/2-17-0010

Donja Stubica, 11.05.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD OROSLAVJE , HR-49243 Oroslavje, Oro trg 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene – društveni dom, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1760/1, 1760/2, 1760/3 k.o. Stubička Slatina (Oroslavje, Stubička Slatina 139).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.05.2017. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 49/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADNJU

Danica Tupek, ing.građ.