Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. siječnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000315

URBROJ: 2140/01-08/2-18-0007

Donja Stubica, 26.01.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA ZABOK , HR-49210 Zabok, Matije Gupca 57

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava -izgradnja priključnih 20 kV vodova, TS 20/0,4 kV Mokrice 7 i niskonaponskog razvoda, 2. skupine,

na k.č. 4761 k.o. Mokrice i k.č. 2493/1 k.o. Gubaševo ,.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.02.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje,gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, 2. kat, soba 51..

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.