Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. rujna 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000128

URBROJ: 2140/01-08/5-17-0008

Zabok, 27.09.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije , HR-49210 Zabok, Matije Gupca 57

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije, 2. skupine – priključnih 10(20) kV vodova;

– građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije, 2. skupine – zamjenske transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV TZA 221 „ŽIDOVINJAK 1“;

– građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije, 2. skupine – niskonaponskog razvoda;

na katastarskim česticama k.č.br. 1587/3, 3092, 1588/1, 3037, 1599/1 i 1599/2, k.o. Bedekovčina (Židovinjak).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.10.2017. godine od 9.00 do 14.00 sati, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok, Kumrovečka 6, soba 12/I.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Darinka Habulin, ing.građ.