Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. kolovoza 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000127

URBROJ: 2140/01-08/5-17-0008

Zabok, 16.08.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. „Elektra“ Zabok, Matije Gupca 57

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava, 2. skupine-kabliranje dijela SN 10(20) kV voda “ZABOK” iz TS 35/10(20) kV “BEDEKOVČINA” u GOSPODARSKOJ ZONI BEDEKOVČINE, na katastarskim česticama k.č.br. 3462, 3521/1, 4269/1, 4269/3, 4269/4 (2745), 3520/1 (1725), 4268/2, 4267 (3946/1), 3503 (3863), 3465 (1534), 3466 (2906), 3467 (2567), 3474 (4255) i 3480 (2737), k.o. Bedekovčina (Bedekovčina).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.08.2017. godine od 9.00 do 14.00 sati, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok, Kumrovečka 6, soba 12/I.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Darinka Habulin, ing.građ.