Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. kolovoza 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000122

URBROJ: 2140/01-08/2-17-0013

Donja Stubica, 10.08.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije , HR-49210 ZABOK, Trg Matije Gupca 57

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – priključni 10(20) kV vod, TS 10(20)/0,4 kV “Gornja Selnica” i NN razvoda, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 7822/2, 7309,7 821/2, 7820/2, 7319/1, 7820/2 k.o. Podgrađe Bistričko i k.č.br. 6933, 7819/3, 6935, 7313, 7820/3 k.o. Selnica.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.08.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, soba 51.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.