Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. svibnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Klanjec

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000124

URBROJ: 2140/01-08/3-17-0005

Klanjec, 15.05.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, HR-49210 ZABOK, MATIJE GUPCA 57

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – 10 (20) kV vod, 2. skupine,

– građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – TS 10 (20)/0,4 kV “DRAŠE 1”, 2. skupine,

– građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije -niskonaponski razvod, 2. skupine,

na katastarskim česticama broj 2770/106, 2770/146, 2770/113 k.o. Novi Dvori Klanječki (Draše).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.05.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klanjec, Trg mira 11, soba 4,.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ružica Cvetko, ing.građ.