Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. travnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000076

URBROJ: 2140/01-08/4-18-0005

Pregrada, 03.04.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA ZABOK, HR-49210 Zabok, Matije Gupca 57,

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – priključni 10(29) kV vod, TS 10(20)/0,4 kV PREGRADA 7 – POSLOVNA ZONA i niskonaponski razvod,

na građevnoj čestici 2137/1(1300/10)., 4399(1229/4)., 2130/1(1301/15)., 2136/1(1300/9)., 2132/1(1301/13)., 2092/1(1301/9) k.o. Pregrada.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.04.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.