Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. travnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

Ulica Josipa Karla Tuškana 2

Tel: 049/377-211

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000008

URBROJ: 2140/01-08/4-18-0005

Pregrada, 24.04.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – T raskrižje državne ceste DC206 s nerazvrstanom cestom za poduzetničku zonu u naselju Hum na Sutli u kružno raskrižje, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1576/3, 1648, 1644/2, 1643/2, 1601/1, 1601/2, 1601/3, 1601/4,1601/5,1643/6,1602,1797,1641/3,1607/1,1600/3,1600/4,1599/1,1793/1,1572/13,

1604,1605,1607/2 k.o. Hum na Sutli (Hum na Sutli, Hum na Sutli).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.05.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, I kat, soba 20..

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.