Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000071

URBROJ: 2140/01-08/1-19-0006

Krapina, 15.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (željeznički promet), 1. skupine – stajalište Hromec, vanjska rasvjeta

na katastarskim česticama k.č.br. 1641, 1640, 1638 k.o. Hlevnica.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.05.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.