Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. veljače 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000256

URBROJ: 2140/01-08/5-18-0011

Zabok, 22.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

IGOR VORIH, HR-49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, PUSTODOL ZAČRETSKI 37

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine stambene namjene – izgradnja stambene zgrade, propusta i prilaznog puta, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 131/9 i 131/10 (nakon parcelacije kat. čest. br. 131/10) k.o. Pustodol (Sveti Križ Začretje, Pustodol Začretski), 1921/1 (propust i prilazni put) k.o. Pustodol (Sveti Križ Začretje, Pustodol Začretski bb), 2847/1 (propust i prilazni put) k.o. Donja Pačetina (Sveti Križ Začretje, Pustodol Začretski bb).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.03.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.