Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. travnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000055

URBROJ: 2140/01-08/2-17-0013

Donja Stubica, 10.04.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVAN TUPEK, HR-49245 GORNJA STUBICA, SVETI MATEJ 89D

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambene namjene , 4. skupine, na građevnoj čestici k.č.br.3850 k.o. Stubički Matej (Gornja Stubica, Sveti Matej 89D).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.04.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, 2.kat, soba 51.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.