Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000346

URBROJ: 2140/01-08/1-18-0005

Krapina, 20.12.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o, HR-49000 Krapina, Gajeva 20

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – opskrba vodom “visoke zone” zaselka Grki u Lukovčaku, Općina Đurmanec, 2. skupine,

na k.č. broj 4049, 1203/8, 1203/7, 1203/6, 1205, 4017, 1243/4, 1243/3 i 4016 k.o. Đurmanec.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.01.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA

ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Vanja Strabić, mag.ing.aedif.