Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000253

URBROJ: 2140/01-08/1-19-0004

Krapina, 30.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o, HR-49000 Krapina, Gajeva 20

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine – vodoopskrbni cjevovod Mališi, Pečki – Golci – Presečki – Koreti – Šanjugi – Bešenski

na katastarskim česticama k.č.br. 2636/3 k.o. Petrovsko, kat.čest.broj 1831/1 i 1863/1 k.o. Svedruža.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.06.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.