Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000131

URBROJ: 2140/01-08/4-19-0006

Pregrada, 16.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

KRKLEC-METAL d.o.o., HR-49231 Hum Na Sutli, Klenovec Humski 17/3

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine poslovne namjene, 2.b skupine – instalacije tehničkih plinova,

na postojećoj građevnoj čestici 1726 k.o. Lupinjak (Hum na Sutli, Klenovec Humski 17/8).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.05.2019 u 09:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20,.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.