Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. travnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

Ulica Josipa Karla Tuškana 2

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000063

URBROJ: 2140/01-08/4-17-0004

Pregrada, 07.04.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

KUNA-PETROL, trgovina, ugostiteljstvo i usluge, vl. Štefanija Petek , HR-49218 PREGRADA, JANKA LESKOVARA 7.

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambeno poslovne namjene – tri poslovna prostora i osam stambenih jedinica, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1204/1 (1235/72) k.o. Pregrada (Grad Pregrada, Janka Leskovara 7).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18. travnja 2017. godine (utorak) u 9,00 sati, na lokaciji na Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, I KAT soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.