Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. ožujka 2018.

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000046

URBROJ: 2140/01-08/2-18-0007

Donja Stubica, 09.03.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DALIBOR BAHMET, HR-49247 PODGRAĐE, PODGRAĐE 34A

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine stambene namjene, 2. skupine,

na građevnoj čestici 5055/2 k.o. Podgrađe Bistričko, Podgrađe Bistričko, Podgrađe 40

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  22.03.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Trg Matije Gupca 20, 2. kat, soba 51

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.