Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. veljače 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000023

URBROJ: 2140/01-08/2-18-0004

Donja Stubica, 07.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJAN CIKOVIĆ, HR-49246 MARIJA BISTRICA, LAZ BISTRIČKI 192

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– građevine stambene i pomoćne namjene,

na katastarskim česticama k.č. 2362/5, 2363, 2364/1 i 2364/2 (pod novom oznakom k.č. 2364/1) k.o. Laz Bistrički, na lokaciji u M. Bistrici, Laz Bistrički 192.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.02.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.